Responsive image


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το Δ.Σ. 15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ και η Οργανωτική Επιτροπή του 15ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν Περιλήψεις Eργασιών για

-       Προφορική Ανακοίνωση ή

-       Αναρτημένη Ανακοίνωση (σε μορφή e-poster) ή

-       Video Παρουσίαση (διάρκειας 6 λεπτών).

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ.

Οι εργασίες θα κατατεθούν μόνον ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου www15xebecongress2021.gr

 

Παρακαλείται ο υπεύθυνος συγγραφέας αλληλογραφίας, να συμπληρώσει τα κενά πεδία της Φόρμας Υποβολής µε τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας και να ακολουθήσει πιστά τις κάτωθι οδηγίες για τη σωστή συγγραφή και υποβολή της περίληψης της εργασίας.

Μέσω της Φόρμας ηλεκτρονικής υποβολής της ιστοσελίδας, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ολοκληρωμένου αρχείου Word τύπου (.doc και .docx) συμπεριλαμβάνοντας τις ακόλουθες οδηγίες συγγραφής.

Για της Video Παρουσιάσεις απαιτείται η υποβολή Περίληψης Εργασίας σύμφωνα με τα παρακάτω (αρχείο word). Το αρχείο του video (αποδεκτός τύπος αρχείου είναι .mp4) θα παραδίδεται onsite στη τεχνική γραμματεία του Συνεδρίου 30’ πριν από την καθορισμένη ώρα παρουσίασής του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • Ο ΤΙΤΛΟΣ της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία στοιχεία και όσο το δυνατόν πιο συνοπτικός.
 • Τα ονόματα των συγγραφέων γράφονται: πρώτα το μικρό Όνομα (ολόκληρο) και στη συνέχεια το Επώνυμο (με πεζά γράμματα).
 • Το Κέντρο Προέλευσης του ή των συγγραφέων από το οποίο προέρχεται η εργασία γράφεται με πεζά γράμματα στην ονομαστική και με την επίσημη ονομασία του κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων.
 • Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός Κέντρων Προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνεται με ανωφερείς αραβικούς αριθμούς (1,2,3). Στην περίπτωση αυτή οι ανωφερείς αραβικοί αριθμοί θα τοποθετούνται μετά το όνομα του κάθε συγγραφέα και πριν την ονομασία του Κέντρου Προέλευσης. Παραδείγματος χάρη: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Μάλλη2, Νικόλαος Αναγνώστου3, Αντώνιος ∆ηµόπουλος4, Μαγδαληνή Παππά1 1 Ε΄ Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, 2 Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ, 3 Γ’ Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς, 4 Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθήνας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο
 • Το όνοµα του συγγραφέα που επιθυµεί να ανακοινώσει την εργασία, πρέπει να είναι υπογραμμισμένο (Underlined). Παραδείγματος χάρη: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1
 • Το κείμενο της περίληψης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250 λέξεις και σε γραμματοσειρά Arial 10.
 • Η δοµή της περίληψης θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές παραγράφους με μονό διάστιχο. Το σώμα της περίληψης της εργασίας πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό και Μέθοδοι, Αποτελέσματα και Συμπεράσματα.
 • Επιστημονικά υπεύθυνος κάθε υποβαλλόμενης περίληψης θεωρείται αυτός τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής της περίληψης (υπεύθυνος συγγραφέας αλληλογραφίας).
 • Με την υποβολή της Περίληψης της Εργασίας, ο υπεύθυνος υποβολής θα λάβει στο email του αυτοματοποιημένο μήνυμα της επιτυχούς ολοκλήρωσης της υποβολής. Στην περίπτωση που δεν παραληφθεί τέτοιο μήνυμα, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Γραμματεία Διαχείρισης Εργασιών του Συνεδρίου abstracts@15xebecongress2021.gr
 • Η αποδοχή ή μη της εργασίας θα ανακοινωθεί με επιστολή προς τον επιστημονικά υπεύθυνο που υπέβαλε την εργασία και τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στην Φόρμα Υποβολής Περίληψης. Εάν δεν παραληφθεί ενημέρωση περί αποδοχής ή μη της εργασίας μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2021, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Γραμματεία Διαχείρισης Εργασιών του Συνεδρίου abstracts@15xebecongress2021.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Απαραίτητος όρος για την κρίση και αποδοχή της εργασίας είναι η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής (από έναν 1 τουλάχιστον εκ των συγγραφέων). Συγγραφείς που συμμετέχουν με περισσότερες από μία εργασίες καταβάλλουν μία (1) μόνο εγγραφή. Η εγγραφή πρέπει να αφορά υβριδική παρακολούθηση.

Σημαντικές πληροφορίες:

 1. Εφόσον υποβληθεί η εργασία, διορθώσεις/ τροποποιήσεις δε γίνονται δεκτές.
 2. Εργασία που δεν τηρεί όλες τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις δε μπορεί να γίνει δεκτή.
 3. Η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής στο Συνέδριο δεν συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή της εργασίας. Σε περίπτωση μη αποδοχής, δεν προβλέπεται επιστροφή του δικαιώματος εγγραφής.
 4. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τα δεδομένα των εργασιών που υποβάλλονται.
 5. Όλη η αλληλογραφία για την αποδοχή των εργασιών και τον τρόπο ανακοίνωσης θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο e-mail abstracts@15xebecongress2021.gr
 6. Η διάρκεια των προβολών (Videos) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα έξι (6) λεπτά. Δε θα υπάρχει εκφώνηση εντός του video. Ο συγγραφέας υπεύθυνος παρουσίασης του video δύναται να εξηγεί το κάθε βήμα κατά την προβολή του. Αποδεκτός τύπος αρχείου του video είναι .mp4.
 7. Οι εγγραφές και οικονομική τακτοποίησή τους θα πρέπει να ολοκληρώνονται πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 29 Σεπτεμβρίου 2021.